ንዝመጽእ ክፋል ፌስቲቫል ትዌታክት (Festival Tweetakt)

ንዝመጽእ  ክፋል ፌስቲቫል ትዌታክት (Tweetakt) ኣገደስቲ ወለንታውያን ሰራሕተኛታት ንፌስቲቫል ትዌትካት ምስ ሙሉእ ተበግሶ ዕውት ዝግብርዎ ኣብ ምድላይ ንርከብ። ትያትር፡ ሳዕስዒት፡ ሙዚቃ ፡ስእላዊ ጥበብ ትፈቱ/ትዊ? ኣብ ገለ ክፋል ናይ ፌስቲቫል ትዌትካት ክትሳትፍ/ፊ ትደሊ/ለዪ? ስለዚ ከም ወለንታዊ ተመዝገብ/ቢ።

ንሕና እንታይ ነበርክተልካ/ኪ?

* ተመክሮ እትድልበሉ ውዕውዕን ምዉቕን ዝኾነ ኣከባቢ፡ ሓደስቲ ሰባት ምርካብን እቲ ፌስቲቫል ዘካይዶ መደባት ካብ ውሽጢ ኮይንካ ምስትምቃርን።

* ማልያ (ካናቴራ) ናይ ትዌትካት።

* ስምካ ዘለዎ ናይ ናጻ መእተዊ ካርድ ኣብ ዝካየድ መደባት፡ እንተድኣ ኩሉ ትኬት ተሸይጡ ዘይተወዲኡ።

* ኣብ ነፍስወከፍ ዝሰራሕካሉ ናይ ስራሕ ክፍለ ግዜ 2 ናይ ሃለኽቲ ነገራት መግዝኢ ቦነ (ካርድ)።

* ምሳሕ ወይ ድራር ኣብ ዝሰራሕካሉ ናይ ስራሕ ክፍለ ግዜ ይሙርከስ።

*  መእተዊ ፍቓድ ናብ ናይ መወዳእታ ናይ ትዌትካት ፌስቲቫል፡ ፍሉይ ናይ ወልንታውያን ኣገልገልቲ መደባትን ምርኢታትን

-ኣብ ኡትሬኽት ኣይኮንካን ትቕመጥ?

ምስ ናይ ይቕሬታ፣ ናይ መጓዓዝያ ገንዘብ ክንከፍለልካ ኣይንኽእልን ኢና።

– ብዛዕባ ስራሕ፡ ምዝገባን ካልኦት ጉዳያትን ሕቶታት ኣሎካ? ምስና ተራኸብ። ናይ ወለንታውያን ኣወሃሃዲ ክሕግዘካ ድልው እዩ። በዚ ዝሰዕብ ኣድራሻ ኢመይል ብምልኣኽ ሕቶታትካ ከተቕርብ ትኽእል፣ vrijwilligers@tweetakt.nl